مارمولک خانگی، سمی است؟ | قوی ترین سم برای دفع مارمولک ها از خانه

مارمولک های خانگی که به گکو نیز معروفند، سمی نیستند. اما برخی مارمولک ها در جهان وجود دارند که بسیار سمی بوده و با گزششان می توانند به انسان آسیب برسانند. مارمولک های خانگی، فقط به عنوان یک آفت خانگی بزرگ در خانه بوده و خطر یا آسیبی به انسان وارد نمی کنند. برای از بین بردن مارمولک ها و یا تخم آن ها در خانه با میهن سم تماس بگیرید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com