کد داوینچی - The Da Vinci Code 2006

سینمایی - رمز داوینچی (یا راز داوینچی یا کد داوینچی) - The Da Vinci Code 2006 - فیلم از جایی شروع می شود که متصدی موزه به طرز عجیبی به قتل می رسد. اما مقتول قبل از مرگش با خون خودش یک سری اعداد و نمادها را روی زمین کشیده است و شکل مردن او شبیه یکی از طرح های معروف داوینچی است. برای همین پرفسور رابرت لنگدون که نماد شناس بسیار حاذقی است با کمک پلیس می خواهند پرده از این قتل بردارند. . - Gap.im/nama66