پروژه کسری خدمت جهاد خودکفایی آجا و تمامی شرایط آن

خدمت سربازی یک مقطع حساس در زندگی مردان بالای ۱۸ سال است. بسیاری از مشمولین تمام تلاش خود را می کنند تا با امریه، کفالت و یا کارت بسیج فعال زمان کمتری را در پادگان های نظامی بگذرانند.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%ac%d8%a7/