زرینچه: گفتم اگر می‌خواهید باندبازی کنید، اول مرا اخراج کنید

زرینچه: گفتم اگر می‌خواهید باندبازی کنید، اول مرا اخراج کنید