کارای باحال یا آزمایش های باحالی میشه با باتری های قلمی انجام داد

کارهای باحال و جالبی که میشه با باتری انجامشون دارد


چه کارای باحالی میشه با باتری قلمی کرد
"چه کارای باحالی میشه با باتری قلمی کرد"