The Video Of The First Excavations In Persepolis | اولین فیلم از حفاری های صورت گرفته در پرسپولیس

این مستند کاملترین حفاری صورت گرفته توسط ارنست هرتسفلد باستان شناس و شرق شناس معروف و گروهش به کمک عده ای از مردم بومی منطقه و فیلمبرداری اشمیت در زمان رضاشاه است.البته حفاری هایی هم در زمان ناصرالدین شاه صورت گرفته که بصورت مکتوب در کاخ تچر ادای احترام به کورش کبیر شده است. این فیلم به سفارش دانشگاه شیکاگو تهیه شده است.در این مستند فیلمبرداری هایی از نقاط باستانی دیگر ایران از جمله تیسفون - نقش رستم و شهر های قدیمی ایران نیز صورت گرفته است. در ضمن این فیلم بسیار قدیمی است.
توضیح کامل فیلم در آدرس زیر
https://www.youtube.com/watch?v=LtUHv4D76p0
Full Video Description At The Address Below
https://www.youtube.com/watch?v=LtUHv4D76p0