شرایط فرکانس و انرژی و نیرو

فلزات بطور طبیعی دارای مغناطیس و میدان الکتریک میباشد
هر نوع جسم یا ماده یا فلز که دارای شرایط مغناطیس و پارا مغناطیس باشد به نسبت نوع ان فلز دارای فرکانس یا موج یا جریان و انرژی و نیرو و حرارت و مادون قرمز مختص خود میباشد
هر فلز دارای وضعیت الکترونی مربوط به خود و میدان الکتریکی مختص به خود است