"اجلاسی برای دموکراسی" دام آمریکایی برای گسترش آشوب

دولت آمریکا در این هفته با برگزاری "اجلاسی برای دموکراسی تلاش آیا تا کشورهای هم پیمان خویش را به اجماع بر ادعای دموکراسی فراخواند در حالی که اکنون کشورهای جهان دریافته اند ادعای گسترش دموکراسی از سوی آمریکا تنها با هدف گسترش آشوب و تسلط بر آن کشورهاست.