انگل - Parasite 2019

سینمایی - انگل - Parasite 2019 - حرص و طمع و تبعیض طبقاتی رابطه همزیستی تازه ایجاد شده بین خانواده ثروتمند پارک و قبیله مستضعف کیم را تهدید می کند. .