تریلر اتاق فرار مستاجر از مجموعه Elf Escape

در این قسمت می توانید تیزر اولین اتاق فرار طبقاتی با نام مستاجر را مشاهده نمایید.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص این بازی به صفحه "اتاق فرار یوخابه" در اسکیپ مگ مراجعه کنید