فرکانس فلزات در فلزیاب

فرکانس فلزات حاصل از جریان حرکت الکترونی و ایجاد انرژی از میدان الکتریکی و مغناطیسی میباشد که امواج الکترو مغناطیس و تشعشعات و انرژی را شکل می دهد
فرکانس یک امر طبیعی در هر نوع فلز میباشد و میزان فرکانس موجود در فلزات به نوع ان فلز بستگی داشته و فلزات دارای عمر بالا یا قدمت که در زیر زمین قرار میگیرد دارای جریان انتقال انرژی در سطح بیشتری به اطراف و محدوده بالا دست خود میباشد