شهرزاد 5

سریال - شهرزاد 5 - کارگردان : حسن فتحی - 1394 - فصل اول ، ق 9 و 10 - آشنایی فرهاد با آذر ، بیمارستان رفتن جمشید ، روابط شیرین با صابر ...