بذر پاشی به وسیله پهپاد کشاورزی

با در نظر گرفتن قابلیت پهپاد ها در محلول پاشی احتمالا این سوال پش می آید که آیا پهپاد ها قابلیت بذر پاشی و ریختن دانه بر سطح خاک مزرعه را دارند؟ پاسخ این سوال بله است! یکی از قابلیت های بی نظیر پهپاد ها توانایی در بذر پاشی و پخش دانه هست که با توجه به ویژگی فوق العاده ی پهپاد ها در تحرک و جا به جایی این فرصت ایجاد می شود که در فرآیند کاشت گیاهانی که با بذر و دانه کاشته می شوند سرعت و دقت بیشتری ایجاد شود.

"پهپاد کشاورزی"