بررسی پوشش سوله

پس از اجرای فونداسیون و نصب اسکلت سوله، مهمترین قسمتی که باید اجرا شود همان پوشش سقف سوله است که برای این پوشش از متریال های متفاوتی با توجه به منطقه جغرافیایی و نوع کاربری سوله می توانیم استفاده کنیم اما متداول ترین نوع پوشش سوله ها به چه صورتی اجرا می شود؟
در این ویدئو کوتاه به بررسی متداول ترین نوع سوله ها می پردازیم.
برای خرید ویدئو کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://sbz.one/pack