پهلوانان نمی‌میرند 1

سريال پهلوانان نمی‌میرند 1 - کارگردان : حسن فتحی - ۱۳۷۶ - ق 1 و 2 و 3 - در زمان قاجار ، زمانی که هر پهلوان و ورزشکار مسلمان زاده در نزد دیگری صاحب ارج و قرب خاصی است شهر در امن و امان و آرامش است و همه اهالی آن به یگانه پهلوان پینه دوز شهرشان عشق می‌ورزند، تا اینکه در دل سیاه شب، دست ناآشنا و چهره پوشیده با قداره، جان عزیزی را به شیوه‌ی نامردان می‌گیرد از فردای آن شب شهر