کانادا دست از استانداردهای دوگانه خود بردارد

خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: فکر می‌کنیم که زمینه‌های مختلفی وجود دارد که دو کشور همکاری مناسبی داشته باشند اما متاسفانه رویکرد دولت کانادا طی سال های اخیر رویکرد مخربی بوده است.