سیاره انسان 7 - Friend and Foe

مستند سیاره انسان - 2011 Human Planet - ق 7 - Rivers: Friend and Foe / رودخانه‌ها: دوست و دشمن انسان - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat