رئیس جمهور برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد

جزئیات سند مهم پنج ساله؛ رئیس جمهور برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد