تیزر اتاق فرار شی از مجموعه اسکیپ اسکیری

تیزر اتاق فرار شی از مجموعه اسکیپ اسکیری را در این قسمت می توانید مشاهده کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بازی "اتاق فرار به وبسایت مجله اتاق فرار مراجعه کنید