مقاله «ده نکته برای نوشتن داستانی در حد انتشار»/ خانه داستان چوک

گنجینۀ ماندگار، شماره 23
کانون فرهنگی چوک و خانه داستان چوک
مقاله «ده نکته برای نوشتن داستانی در حد انتشار»
نویسنده «هولی لسلی» مترجم «علیرضا اجلی»
گوینده «سیما میرهادی‌زاده»
تهیه و تنظیم: مهدی رضایی و مریم بستان‌بان
خانه داستان چوک، پایگاه فرهیختگان.
کانال کانون فرهنگی چوک t.me/chookasosiation
خانه ویراستاران چوک t.me/virastaranchook
سایت کانون فرهنگی چوک www.chouk.ir
سایت آموزشی خانه داستان چوک www.khanehdastan.ir
اینستاگرام کانون فرهنگی چوک kanonefarhangiechook