تکنیک تخلیه افکار منفی و آزار دهنده (۱)

- یکی از مهمترین تکنیک های تخلیه افکار منفی ای که برای فرد آزار دهنده می باشد ، این است که فرد ناراحتی ها و هیجانات خود را طی مدتی بر روی کاغذ بنویسد و بعد از اینکه خود را کامل تخلیه کرد ، آن نوشته را از بین ببرد ؛ این روش برای از بین رفتن افکار منفی بسیار کارساز بوده و بین افرادی تجربه شده است.