سیاره انسان 3 - Life In The Deep Freeze

مستند سیاره انسان - 2011 Human Planet - ق 3 - Arctic: Life in the Deep Freeze / قطب شمال: زندگی در یخ بندان - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqa