لوله باز کردن با نوشابه

اگر شما در ستارخان تهران سکونت دارید میتوانید با مراجعه به صفحه لوله باز کنی ستار خان شماره نزدیکترین لوله بازکن به خودتان را مشاهده کنید و فقط با یک تماس ایشان را به کار دعوت کنید http://parsinews.ir/news/page/346e589de4966272d0f79f29ef040aa9