یک افسر پلیس چین؛ مهربان با مردم، سرسخت با مجرمان

همه جا هستند، مثل یک کوه پشت شما ایستاده اند و حواسشان هست تا کسی به شما آسیب نرساند. به همه جا سر می زنند، از کوچه پسکوچه های باریک محله بگیر تا فراخنای کوه ها و دشت های مرزی... آن ها هستند تا از جسم و جان هموطنان خود مراقبت کنند.
جانگ پی وی افسر پلیس چین، یکی از آن هاست!