مهارت کنترل خشم و مشاوره مهار عصبانیت

هیجان های اصلی که همه انسان ها در تمامی فرهنگ ها به طور ذاتی از آن برخوردارند شامل:

هیجان غم، ترس، نفرت، شادی، عشق و خشم است.

از این میان خشم، خطرناک ترین هیجان است که به رفتار هایی منجر می شود که خسارات فراوانی به بار می آورد.

این هیجان پردردسر، بیشتر در مقابل ناکامی در مقابل اهداف مان در وجود مان برانگیخته می شود،

خشم علاوه بر اینکه در پاسخ به موانع بیرونی یا رفتار های نامناسب دیگران بر انگیخته می شود( مثلا تجربه ی خیانت، توهین یا مورد تجاوز واقع شدن)،

همچنین ممکن است ناشی از عوامل درونی مانند انتظارت نابجا از دیگران، توقع و تفکر غیر منطقی نیز به وجود آید.

بنابراین خشم یک پاسخ طبیعی و مفید در مقابل به خطر افتادن اعتماد به نفس و تمامیت فرد است.