فارسی نویسی در یونیتی به صورت Real time - جلسه 1

رفع مشکل فارسی نویسی ایستا درون یونیتی رفع مشکل فارسی نویسی پویا درون یونیتی نحوه دریافت نام کاربری و اطلاعات از کاربران به صورت فارسی نحوه درج متن های فارسی طولانی در یونیتی رفع مشکل به هم ریختن متن های طولانی فارسی در یونیتی رفع مشکل عدم خوانایی متن ها با نرم افزار leomoon