آيا امام خمينی به خاطر اعتقاد به وحی بعد از ختم نبوت کافر شد!!!؟

آيا امام خمينی به خاطر اعتقاد به وحی بعد از ختم نبوت کافر شد!!!؟