الکتریکی کردن فندک گازی

راهکاری حرفه‌ای برای الکتریکی کردن فندک گازی در قالب فیلمی به نمایش گذاشته شده است.