شلوغی مجدد خیابان ‌ها با کمتر شدن محدودیت ‌های کرونایی

ترافیک در خیابان‌های شهر پس از کمتر شدن محدودیت‌های کرونایی بیداد و می‌کند و در شرایط فعلی هیچ راهی جز همکاری و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و زدن ماسک نداریم.