بازسازی پستان با استفاده از فلپ شکمی

یکی از دغدغه‌های بیمارانی که جراحی پستان انجام می‌دهند این است که چگونه پستان خود را پس از جراحی بازسازی کنند. یکی از روش های بازسازی پستان استفاده از فلپ های شکمی می باشد

https://drmoussazadeh.com/oncoplasty-and-breast-reconstruction/