اصول و فنون مذاکره دکتر ظریف

جهت دریافت مشاوره با 09125281952 تماس بگیرید.... در این فیلم دکتر میر از زحمات استاد مذاکره دکتر محمد جواد ظریف قدردانی میکند و ایشان را به عنوان یک رهبر در مذاکره ارج می نهد. لطفا فیلم را ببینید.