معافیت سرباز فراری متاهل

معافیت سربازان فراری متاهل مانند معافیت های دیگر از مباحث مهم سازمان نظام وظیفه ی عمومی به حساب می آید . همانطور که میدانید به طور کلی معافیت سربازی بسیار بحث پرهیجان و جالبی است . که هر ساله جوانان زیادی به دنبال اطلاعات جامع در این زمینه می گردند

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84-%d9%88/