جزئیات خدمات‌رسانی در مرز مهران، ۲۰۰ هزار نفر از مرز تردد کردند

۲۰۰ هزار نفر از مرز تردد کردند