پایان نامه بررسی هوش عاطفی و هوش اخلاقی کارکنان بر تعهد سازمانی آنان - شامل 208 صفحه

پایان نامه بررسی هوش عاطفی و هوش اخلاقی کارکنان بر تعهد سازمانی آنان - شامل 208 صفحه
✅فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
1-1. مقدمه
1-2. عنوان تحقیق
1-3. بیان مسئله
1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق
1-5. اهداف تحقیق
1-5-1. هدف اصلی
1-5-2. اهداف فرعی
1-6. قلمرو تحقیق
1-6-1. قلمرو موضوعی
1-6-2.قلمرو مکانی
1-6-3. قلمرو زمانی
1-7. تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
1-7-1. تعریف نظری (مفهومی) متغیرها
1-7-2. تعریف عملیاتی متغیرها
1-8. خلاصه فصل اول
فصل دوم
2-1. مقدمه
2-2. قسمت اول هوش عاطفی
2-2-1. پیشینه هوش عاطفی(هیجانی)
2-2-2. هوش چیست؟
2-2-3. هیجان چیست؟
2-2-4. تعاریف هوش عاطفی
2-2-5. مفهوم هوش عاطفی
2-2-6. تفاوت E Q و IQ
2-2-7. الگوهای هوش عاطفی
2-2-7-1. الگوی سالووی ـ مایر
2-2-7-2. الگوی گلمن
2-2-7-3. الگوی بار- آن
2-2-7-4. الگوی دولویکس و هیکس
2-2-9. نقش هوش عاطفی در محیط کار
2-2-10. کاربردهای هوش عاطفی در محیط کار
2-2-11. مزایای هوش عاطفی بالا در محیط کار
2-2-12. هوش عاطفی و جو (فضای) سازمانی
2-2-13. هوش عاطفی، رهبری، فضا و عملکرد سازمانی
2-2-14. آموزش و تقویت هوش عاطفی
2-2-15. تحقیقات انجام شده در زمینه هوش عاطفی (هیجانی)
2-2-15-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور
2-2-15-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
2-3. قسمت دوم: هوش اخلاقی
2-3-1. مفهوم هوش اخلاقی
2-3-2. فواید هوش اخلاقی
2-3-3. رشد یا پرورش هوش اخلاقی
2-3-4. مدل‌های هوش اخلاقی
2-3-4-1. مدل‌ بوربا
2-3-4-2. مولفه‌های هوش اخلاقی بوربا از دیدگاه اسلامی
2-3-4-3. مولفه های هوش اخلاقی از دیدگاه لنیک و کیل
2-3-4-4. مولفه‌های هوش اخلاقی لنیک و کیل از دیدگاه اسلام
2-3-5-5. مدل اسبورن
2-3-6. تاثیر هوش اخلاقی بر بهبود عملکرد و موفقیت سازمان
2-3-7. تحقیقات انجام شده در زمینه هوش اخلاقی
2-3-7-1. تحقیقات انجام شده در داخل ایران
2-3-7-2. تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
2-4. قسمت سوم: تعهد سازمانی
2-4-1. تعهد شغلی
2-4-2. تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی
2-4-3. مدل‌های تعهد سازمانی
2-4-3-1. مدل استیرز
2-4-3-2. مدل اریلی و چتمن
2-4-3-3. مدل آرجریس
2-4-3-4. مدل ماتیو و زاجاک
2-4-3-5. مدل پنلی و کولد
2-4-3-6. مدل بکر
2-4-3-7. مدل سه بخشی آلن و می‌یر
2-4-4. دو دیدگاه در مورد تعهد سازمانی
2-4-5. فرهنگ تعهد
2-4-6. پیش شرط‌های تعهد سازمانی
2-4-7. فرایند ایجاد تعهد سازمانی
2-4-8. عوامل موثر بر تعهد سازمانی
2-4-9. تحقیقات انجام شده در زمینه تعهد سازمانی
2-4-9-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور
2-4-9-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
2-5. تحلیلی بر تحقیقات گذشته
2-6. مقایسه مدل ها (نظریه های) مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته
2-6-1. مقایسه مدل ها (نظریه های) مربوط به متغیر مستقل (هوش عاطفی)
2-6-2. مقایسه مدل ها (نظریه های) مربوط به متغیر مستقل (هوش اخلاقی)
2-6-3. مقایسه مدل ها (نظریه های) مربوط به متغیر وابسته (تعهدسازمانی)
2-7. چارچوب نظری تحقیق
2-8. مدل مفهومی تحقیق
2-9. فرضیه های تحقیق
2-9-1. فرضیه های اصلی
2-9-2. فرضیه های فرعی
2-10. خلاصه فصل دوم
فصل سوم
3-1. مقدمه
3-2. روش و طرح تحقیق
3-3. فرایند تحقیق
3-4. جامعه آماری
3-5. روش نمونه گیری
3-6. ابزارهای گردآوری داده ها
3-7. بررسی روایی و پایایی ابزارهای تحقیق
3-7-1. روایی پرسشنامه
3-7-2. پایایی پرسشنامه
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های آماری
3-9. خلاصه فصل سوم
فصل چهارم
4-1. مقدمه
4-2. توصیف داده‌ها
4-2-1. توصیف شاخص‌های دموگرافیک کارکنان
4-2-1-1. توزیع فراوانی کارکنان مورد بررسی بر اساس جنسیت
4-2-1-2. توزیع فراوانی کارکنان مورد بررسی بر اساس سن
4-2-1-3. بررسی توزیع کارکنان مورد بررسی بر اساس تحصیلات
4-2-1-4. بررسی توزیع کارکنان مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت
4-2-1-5. بررسی توزیع کارکنان مورد بررسی بر اساس وضعیت تاهل
4-2-1-6. بررسی توزیع کارکنان مورد بررسی بر اساس نوع استخدام
4-3. توصیف کمی متغیرهای تحقیق
4-4. بررسی فرض نرمال
4-5. تحلیل استنباطی داده‌ها
1-5-4. فرضیه اصلی
2-5-4. فرضیه اصلی2
3-5-4. فرضیه فرعی 1
4-5-4. فرضیه فرعی 2
5-5-4. فرضیه فرعی 3
6-5-4. فرضیه فرعی 4
7-5-4. فرضیه فرعی 5
8-5-4. فرضیه فرعی 6
9-5-4. فرضیه فرعی 7
10-5-4. فرضیه فرعی 8
11-5-4. تجزیه و تحلیل میزان تاثیر هر یک از ابعاد هوش عاطفی و هوش اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان
4-6. خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم
5-1. مقدمه
5-2. نتیجه گیری تحقیق
5-3. بحث و بررسی
5-4. محدودیت های تحقیق
٥-٥. پیشنهادات تحقیق
5-5-1. پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
5-5-2. پیشنهادات موضوعی برای محققان آینده
5-6. خلاصه فصل پنجم
منابع
الف- منابع فارسی
ب- منابع لاتین
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست اشکال
چکیده انگلیسی
✅جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
https://bit.ly/2DOYBrA