صورت جوان تهرانی با چاقو شکافته شد !

18 تیرماه امسال پسر جوانی در منطقه فلاح در حال حرکت بود که 3 جوان که او را اتعقیب می کردندو در یک صحنه وحشتناک پسر جوان را غافلگیر کردند.