سرطان کندروسارکوم چیست

اگر متوجه شدید که مبتلا به کندروسارکوم هستید به این معنی است که یکی از شایع ترین انواع سرطان استخوان را دارید. معمولا رشد می کند و به آرامی گسترش می یابد. به احتمال زیاد پزشک برای برداشتن تومور به شما جراحی را توصیه می کند.
https://sabzcell.com/%da%a9%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/