مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد

مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز آسیب تیبیا استرس فراکچر در دوندگان تفریحی مرد----
https://download-thesis.com/product/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%81%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d9%86%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d9%85%d8%aa/