افزایش ۱۶۰ درصدی قیمت مسکن

کارشناس اقتصادی در برنامه چاپ اول شبکه خبر گفت: بررسی آمار بهار و پاییز نشان دهنده افزایش ۱۶۰ درصدی میانگین قیمت مسکن است.