امیدوار هستیم حکم ویلموتس شکسته بشود

سلطانی فر وزیر ورزش:کارشناسان حقوقی امیدوارهستند حکم ویلموتس شکسته شود./چون بعد از تاخیر در پرداخت حقوق به ویلموتس، به روی نیمکت تیم ملی ایران بازگشته است