فلزیاب تصویری وی ال اف

فلزیاب تصویری وی ال اف
فلزیاب تصویری وی ال اف VLF نمی تواند فلزیاب تصویری با اصول فلزیاب تصویری طراحی شده طبق اصول رادار باشد و فلزیاب تصویری که در اصل فلزیاب تصویری باشد نمی تواند از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF باشد
فلزیاب تصویری که واقعاً فلزیاب تصویری باشد نمی شود از نوع فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR باشد
فلزیاب تصویری حقیقی نباید از نوع دستگاه فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی باشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34