بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه...

بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه----
https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%88/