پسته اب خندان

پسته آب خندان چیست؟ چگونه پسته را آب خندان می کنند؟ پسته آبخندان، همان پسته دهان بسته است که به جبر آنرا خندان کرده اند. در این ویدیو "[طرز خندان کردن پسته دهان پسته] بیان شده است.
(https://kermoonshop.com/2018/06/21/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/)"