فعالیت های قصه نویسی وقصه خوانی نوروز97 دانش آموزان

نوع فعالیت های ارائه شده به دانش آموزان درنوروز97 وچگونگی همراهی اولیاوخانواده ها بافرزندان برای انجام دادن فعالیت های نوروزی