آرایش کردن در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب آرایش کردن، آرائیدن، سرمه، رژ لب، کوتاهی مو
تعبیر خواب آرایش و میکاپ از آن جمله خواب هایی است که بسیاری از افراد در رویا می بینند. آرایش کردن، کوتاهی مو، رژ یا ماتیک زدن، آرایش چشم و سرمه کشیدن، میکاپ کردن در خواب برای مرد و زن کاملا متفاوت است.
آیا همانگونه آرایش در بیداری و دنیای واقعی زیبا و دلنشین است تعبیر آن در خواب و رویا چنین است؟

تعبیر خواب آرایش کردن از دید ابن سیرین

تعبیر خواب کشیدن سرمه، سرمه به خواب مال بود. اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید. اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند.

تعبیر خواب آرایش کردن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب سرمه، اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت ودیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد.

تعبیر خواب آرایش کردن از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب ریمل، ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده اید کاری می کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست.

تعبیر خواب سرمه کشیدن مرد، اگر مردی ببیند که ریمل می مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است.

نوشته اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می مالد به مال و نعمت می رسد.

تعبیر خواب آرایش صورت مرد، آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.

انجام آرایش در گذشته با کاربردی که در دنیای امروزی پیدا کرده است بسیار متفاوت است. بنابراین بایستی با استفاده از نمادها و سمبل ها و به یاری تفاسیر معبرین غربی و امروزی به تفاسیر خواب پرداخت.