کلیپ دیدنی اقای خط و هوشمندسازی ساختمان

"خانه هوشمند آلفا" مجری هوشمندسازی ساختمان های شما بدون تغییر در سیم کشی سنتی برق ساختمان در خدمت شماست.