راتین رها - روز جهانی صدا

????
۲۷ فروردین (۱۶ آوریل) روز جهانی صدا را به هنرمندان این عرصه تبریک عرض میکنم.

@ratinraha

#راتین #راتین_رها #روز_صدا #خواننده #خواننده_کرمانی #کرمان #کرمانی #من_یه_خوانندم