تلفیق بازاریابی محتوایی و سی آر ام

گفتگوی لایو اینستاگرامی آقایان مهدی سیاح نیا و حمید رضا فرخ با موضوع تلفیق بازاریابی محتوایی و سی آر ام