مهندسی معکوس برد اینورتر (Copy circuit from PCB board)

امروز اومدیم تا یک مهندسی معکوس برد اینورتر رو ببینیم!
صدارو تا اخر زیاد کنید تا وجد زده بشید...
https://elvol.ir