حقوق زن بعد از طلاق

توجه داشته باشید که وقتی همسر زن خود را طلاق می دهد با زمانی که زن تقاضای طلاق می کند کاملا متفاوت است زیرا در این زمان مرد باید تمام حقوق مالی زن را پرداخت کند که شامل: مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زندگی خواهد شد همچنین شرط تصنیف اگر در عقد نامه آمده باشد.
منبع سایت حامیان عدالت