جون دل با تصفیه آب صنعتی

جون دل با تصفیه آب صنعتی
https://abpaksazan.com/blog/
یکی از روش‌های گندزدایی، استفاده از گاز ازن می‌باشد. ازن در تصفیه فاضلاب به منظور مهار بو در تصفیه پیشرفته فاضلاب جهت حذف مواد آلي مقاوم (بجای فرایند جذب سطحی کربن) استفاده شود. ازن یک گاز ناپایدار می‌باشد و هنگامی که اکسیژن مولکولی به اکسیژن اتمی شکسته می‌شود. تولید می‌گردد. ازن را می‌توان از طریق الکترولیز، واکنش فتوشیمیایی یا واکنش رادیوشیمیایی (توسط تخلیه الکتریکی تولید نمود. تخلیه الکتریکی مؤثرترین روش تولید ازن در تصفیه اب صنعتی می‌باشد.
پروسه تصفیه آب همراه با دستگاه ازن در ضدعفونی تصفغیه آب و تصفیه فاضلاب صنعتی
ویژگی‌ دستگاه ازن
از ویژگی‌های ازن به عنوان یک گندزدا می توان به موارد زیر اشاره کرد
ازن یک اکسید کننده بسیار فعال می‌باشد و تصور بر آن هست که قدرت باکتری کشی آن به علت تخریب دیواره سلولی می‌باشد.
ازن یک ویروس کش قوی می‌باشد و تصور می‌شود که از کلو مؤثرتر می‌باشد.
فرآیند ازن زنی سيبها تولید جامدات محلول نمی گردد.
فرآیند ازن زنی تحت تاثیر یون آمونیوم یا pH جریان ورودی قرار نمی گیرد. اگر چه pH
بر سرعت تجزیه ازن تأثیر گذار می‌باشد.
محصولات جانبی حاصل از فرآیند ازن زنی فاضلاب